Kroniki Akaszy są pojęciem, które odnosi się do niematerialnego zbioru wiedzy, obejmującego wszystkie doświadczenia, myśli, słowa i działania każdej duszy od początku jej istnienia. Są one często opisywane jako energetyczne archiwum, które istnieje na poziomie duchowym, znanym jako 5D. Kroniki te są dostępne dla tych, którzy potrafią się do nich dostroić i mogą służyć jako narzędzie do zrozumienia przeszłych zdarzeń, uzdrawiania i planowania na tej podstawie przyszłości. Wierzy się, że w Kronikach Akaszy znajduje się pełna historia każdej istoty, oferując wgląd w karmiczne wzorce i życiowe lekcje.

Historia i pochodzenie koncepcji Kronik Akaszy

Koncepcja Kronik Akaszy ma swoje korzenie w wielu starożytnych kulturach i tradycjach duchowych. Słowo „Akasza” pochodzi z sanskrytu i oznacza „eter” lub „niebo”, co sugeruje ich niematerialny charakter. Pojęcie to było znane i szanowane w różnych częściach świata, gdzie różne kultury miały swoje własne wersje duchowych archiwów.

 • Arabowie i Asyryjczycy: W kulturach arabskiej i asyryjskiej istniały zapisy, które miały na celu dokumentowanie wydarzeń i przekazywanie wiedzy przyszłym pokoleniom. Kroniki te często miały charakter religijny lub magiczny.
 • Fenicjanie i Babilończycy: Fenicjanie i Babilończycy wierzyli w istnienie boskich ksiąg, które rejestrowały ludzkie czyny i decyzje. Były one postrzegane jako sposób na zrozumienie i interpretację losów.
 • Egipcjanie: W starożytnym Egipcie istniała koncepcja „Księgi Życia”, która była związana z bogiem Thotem, opiekunem pisarzy i magii. Wierzono, że Thot zapisuje życie każdej osoby, co było ważne w kontekście osądu dusz po śmierci.
 • Hebrajczycy: W tradycji hebrajskiej idea Księgi Życia jest również obecna. W Biblii, zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie, znajdujemy odniesienia do ksiąg, w których zapisane są czyny ludzi. Na przykład w Księdze Wyjścia (32:32-33) Mojżesz prosi Boga, aby wymazał jego imię z „księgi”, jeśli nie przebaczy grzechów Izraelitom.

Porównanie Kronik Akaszy z Księgą Życia w tradycji europejskiej

Koncepcja Kronik Akaszy i Księgi Życia, mimo że pochodzą z różnych tradycji, mają wiele wspólnych cech i podobieństw. Obydwie te idee odzwierciedlają przekonanie, że istnieje duchowy zapis wszystkich zdarzeń, myśli i działań każdej istoty ludzkiej.

Kroniki Akaszy:

 • Są opisywane jako energetyczne archiwum na poziomie 5D, które rejestruje całą historię duszy.
 • Zawierają zapisy nie tylko fizycznych zdarzeń, ale także myśli, emocji i intencji.
 • Dostęp do Kronik Akaszy można uzyskać poprzez praktyki duchowe takie jak medytacja, modlitwa czy specjalne rytuały.
 • Stanowią narzędzie do duchowego rozwoju, uzdrawiania i zrozumienia karmicznych wzorców.

Księga Życia w tradycji europejskiej:

 • W tradycji chrześcijańskiej, Księga Życia jest często wspominana jako zapis imion ludzi, którzy są zbawieni i będą mieli wieczne życie.
 • W Starym i Nowym Testamencie, Księga Życia jest symbolem boskiego osądu i zapisów, które Bóg prowadzi na temat ludzkich czynów.
 • Księga Życia nie zawiera tylko fizycznych zdarzeń, ale także duchowe postępowanie i wierność Bogu.

Jest uznawana za ostateczny rejestr, który będzie odczytywany w dniu sądu ostatecznego.

Podczas gdy Kroniki Akaszy są bardziej uniwersalnym pojęciem dostępnym dla wszystkich kultur i religii, Księga Życia ma specyficzny kontekst w tradycji judeochrześcijańskiej. Obydwa te pojęcia odzwierciedlają głęboką wiarę w istnienie duchowego rejestru, który ma wpływ na życie i losy każdej osoby.

Wzmianki o Kronikach Akaszy w Starym i Nowym Testamencie

W Biblii, zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie, znajdują się odniesienia do duchowych ksiąg, które mogą być interpretowane jako nawiązania do koncepcji podobnych do Kronik Akaszy.

Stary Testament:

W Księdze Wyjścia (32:32-33), Mojżesz mówi do Boga: „Ale teraz, jeśli przebaczysz ich grzechy – ale jeśli nie, proszę, wymaż mnie ze swojej księgi, którą napisałeś.” To wskazuje na istnienie duchowego zapisu, który Bóg prowadzi.

W Psalmie 139:16, czytamy: „Oczy Twoje widziały czyny moje, w księdze Twej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było.” Ten werset również sugeruje, że Bóg prowadzi dokładny zapis życia człowieka.

Nowy Testament:

W Księdze Objawienia (3:5) jest napisane: „Zwycięzca zostanie przyobleczony w białe szaty i nie wymażę imienia jego z Księgi Życia, i wyznam imię jego przed Ojcem moim i przed aniołami jego.” Księga Życia jest tutaj przedstawiona jako zapis imion tych, którzy osiągnęli zbawienie.

W Objawieniu 20:12, czytamy: „I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, i księgi zostały otwarte; i otworzona została inna księga, która jest księgą życia; i umarli byli sądzeni na podstawie tego, co było zapisane w księgach, według ich uczynków.” W tym fragmencie księgi zawierają zapis uczynków ludzkich, co jest zgodne z koncepcją duchowego rejestru.

Wzmianki te wskazują na istnienie koncepcji duchowych zapisów w tradycji judeochrześcijańskiej, które, choć nie są bezpośrednio nazywane Kronikami Akaszy, pełnią podobną rolę jako zapis duchowych i moralnych czynów człowieka. W ten sposób, zarówno Kroniki Akaszy, jak i Księga Życia odzwierciedlają uniwersalne przekonanie o istnieniu duchowego rejestru, który wpływa na nasz los i życie po śmierci.

kroniki akaszy

Czym są Kroniki Akaszy?

Kroniki Akaszy są niezwykle kompleksowym i rozbudowanym systemem duchowych zapisów, które obejmują wszystkie zdarzenia, myśli, słowa i uczucia każdego istnienia od początku jego stworzenia. Są one często opisywane jako „kosmiczna biblioteka” lub „duchowe archiwum”, które rejestruje każdą chwilę życia każdej duszy.

W Kronikach Akaszy zapisywane są wszystkie działania i decyzje, jakie podjęliśmy w naszych przeszłych i obecnych wcieleniach. Obejmuje to nie tylko to, co zrobiliśmy, ale także nasze intencje, emocje i myśli. Z tego powodu Kroniki te są uważane za źródło niezwykle bogatej i szczegółowej wiedzy o duchowej podróży każdego człowieka.

Dostęp do Kronik Akaszy jest możliwy dla tych, którzy potrafią się do nich dostroić, najczęściej za pomocą medytacji, modlitwy lub innych praktyk duchowych. Niektórzy ludzie, zwani terapeutami Kronik Akaszy, specjalizują się w pomaganiu innym w uzyskaniu dostępu do tych zapisów. Odczyty Kronik Akaszy mogą dostarczyć cennych informacji na temat przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, a także wskazówek dotyczących duchowego rozwoju i uzdrawiania.

Znaczenie Kronik Akaszy na poziomie niematerialnym 5D

Kroniki Akaszy istnieją na poziomie niematerialnym, znanym jako 5D, który jest wyższy niż nasz codzienny, fizyczny świat trójwymiarowy (3D) oraz czwarty wymiar czasu (4D). Poziom 5D jest często opisywany jako poziom czystej energii i świadomości, gdzie nie ma ograniczeń czasowych ani przestrzennych.

Na poziomie 5D Kroniki Akaszy są dostępne jako energetyczne pola informacji, które mogą być odczytywane i interpretowane przez tych, którzy potrafią dostroić się do tej wyższej częstotliwości. Z tego poziomu można uzyskać wgląd w głębsze znaczenie wydarzeń i doświadczeń, które są niewidoczne z perspektywy fizycznej.

Znaczenie Kronik Akaszy na poziomie 5D polega na tym, że oferują one holistyczny wgląd w nasze istnienie, łącząc wszystkie aspekty naszego życia – fizyczne, emocjonalne, mentalne i duchowe. Umożliwiają one zrozumienie karmicznych wzorców, które kształtują nasze życie, oraz identyfikację lekcji, które nasza dusza pragnie przyswoić w obecnym wcieleniu.

Kroniki Akaszy na poziomie 5D są także źródłem głębokiego uzdrawiania. Poprzez dostęp do tych zapisów, możemy zrozumieć i uwolnić blokady energetyczne, które wynikają z przeszłych traum lub negatywnych wzorców myślowych. To pozwala na głębsze uzdrowienie i transformację, prowadząc nas do bardziej świadomego i spełnionego życia.

Odczyty Kronik Akaszy

Proces odczytywania Kronik Akaszy jest duchową praktyką, która wymaga odpowiedniego przygotowania i umiejętności. Polega on na dostrojeniu się do wyższych częstotliwości energii, aby uzyskać dostęp do zapisów duchowych. Oto kroki, które zwykle są podejmowane podczas sesji odczytu:

 • Ustalenie Intencji:

Na początku sesji ważne jest, aby ustawić jasną intencję. Może to być pytanie dotyczące konkretnego aspektu życia, relacji, zdrowia czy duchowego rozwoju.

 • Medytacja i Uziemienie:

Medytacja pomaga w osiągnięciu stanu wewnętrznego spokoju i skupienia. Uziemienie, czyli mentalne połączenie się z energią Ziemi, pomaga w stabilizacji energii i ochronie przed negatywnymi wpływami.

 • Wejście w Stan Odbiorczy:

Czytelnik Kronik Akaszy używa modlitw, afirmacji lub mantr, aby dostroić się do energii Kronik. To wprowadza go w stan odbiorczy, w którym jest w stanie połączyć się z energetycznymi zapisami.

 • Komunikacja z Przewodnikami Duchowymi:

W trakcie sesji, czytelnik może nawiązać kontakt z przewodnikami duchowymi, nauczycielami lub istotami światła, które pomagają w interpretacji zapisów.

 • Odczyt i Interpretacja:

Po uzyskaniu dostępu do Kronik, czytelnik odczytuje informacje, które mogą przybierać formę wizji, słów, odczuć lub symboli. Następnie interpretuje je w kontekście intencji ustawionej na początku sesji.

kroniki akaszy

Kroniki Akaszy dla rozwoju osobistego i duchowego

Odczyty Kronik Akaszy oferują szereg korzyści, które mogą znacząco wspomóc rozwój osobisty i duchowy. Oto niektóre z nich:

 • Głębsze Zrozumienie Siebie:

Odczyty pozwalają na zrozumienie własnych karmicznych wzorców, blokad i lekcji, które dusza pragnie przyswoić. To pomaga w zrozumieniu przyczyn obecnych wyzwań i w podejmowaniu świadomych decyzji.

 • Uzdrawianie Emocjonalne i Duchowe:

Poprzez identyfikację i uwolnienie blokad energetycznych wynikających z przeszłych traum, odczyty mogą prowadzić do głębokiego uzdrowienia emocjonalnego i duchowego.

 • Przewodnictwo i Wskazówki:

Odczyty dostarczają cennych wskazówek dotyczących przyszłości, pomagając w podejmowaniu decyzji zgodnych z wyższym celem duszy.

 • Zrozumienie Relacji:

Dzięki odczytom można lepiej zrozumieć dynamikę relacji międzyludzkich, co prowadzi do bardziej harmonijnych i świadomych związków.

Przykłady zastosowania Kroniki Akaszy w praktyce

Odczyty Kronik Akaszy mogą być stosowane w różnych aspektach życia. Oto kilka praktycznych przykładów:

 • Rozwój Kariery:

Poprzez zrozumienie swoich naturalnych talentów i karmicznych lekcji, można podjąć bardziej świadome decyzje dotyczące kariery i zawodowego rozwoju.

 • Uzdrawianie Zdrowia:

Odczyty mogą ujawnić energetyczne przyczyny chorób i wskazać na metody uzdrawiania, które są zgodne z duchowym rozwojem.

 • Rozwój Duchowy:

Praca z Kronikami może przyspieszyć duchowy rozwój, pomagając w integracji duchowych lekcji i podnoszeniu wibracji.

 • Poprawa Relacji:

Poprzez zrozumienie karmicznych wzorców w relacjach, można wprowadzać zmiany prowadzące do bardziej harmonijnych i spełnionych związków.

Jak przygotować się do odczytu Kronik Akaszy?

Przygotowanie do odczytu Kronik Akaszy wymaga zarówno mentalnego, jak i duchowego przygotowania. Oto kluczowe kroki:

 • Czystość Umysłu:

Przed sesją warto przeznaczyć czas na medytację lub techniki relaksacyjne, aby oczyścić umysł z codziennych zmartwień i osiągnąć stan spokoju.

 • Intencja i Cel:

Określenie jasnej intencji na sesję pomaga skierować energię i skoncentrować się na konkretnym zagadnieniu. Można zapisać pytania lub obszary, które chce się zgłębić.

 • Modlitwa lub Afirmacja:

Użycie modlitwy, afirmacji lub mantr przed sesją pomaga w podniesieniu wibracji i ochronie przed negatywnymi wpływami.

Wskazówki praktyczne dotyczące sesji odczytu

 • Ciche i Spokojne Miejsce:

Wybór cichego i spokojnego miejsca, gdzie nie będą przeszkadzały zewnętrzne hałasy, jest kluczowy dla skoncentrowania się na odczycie.

 • Notatki:

Warto mieć przy sobie notatnik i długopis, aby zapisywać otrzymane informacje. To pomaga w późniejszej analizie i refleksji nad odczytem.

 • Otwarty Umysł i Serce:

Przystępując do odczytu, ważne jest, aby być otwartym na wszystkie informacje, niezależnie od tego, jakie mogą się one wydawać na pierwszy rzut oka.

 • Odpoczynek po Sesji:

Po sesji warto przeznaczyć czas na odpoczynek i integrację otrzymanych informacji. Medytacja, spacer na świeżym powietrzu lub ciepła kąpiel mogą pomóc w tym procesie.

Odczyty Kronik Akaszy są potężnym narzędziem, które może przynieść głębokie zrozumienie i uzdrowienie na wielu poziomach życia. Przy odpowiednim przygotowaniu i otwartości, mogą one prowadzić do znaczących przemian i duchowego rozwoju.

Kroniki Akaszy są potężnym narzędziem, które może przynieść znaczące korzyści w różnych aspektach życia. Oferują one wgląd w duchowe aspekty naszej egzystencji, pomagając w zrozumieniu siebie, uzdrawianiu emocjonalnych ran i podejmowaniu świadomych decyzji życiowych. Zachęcamy każdego, kto szuka głębszego zrozumienia swojego życia i chce dokonać pozytywnych zmian, aby rozważył skorzystanie z odczytów Kronik Akaszy jako narzędzia do rozwoju osobistego i duchowego.

Patrycja Ługiewicz

Founder, redaktor, autor